Regulamin konkursu „Projekt z klasą” – VIII edycja

§ 1
Warunki konkursu

 • Niniejszy regulamin określa organizatora, zasady przeprowadzenia, procedurę oceny prac konkursowych, zasady przyznawania nagród i procedurę reklamacyjną konkursu.
 • Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród jest wydawnictwo „NOWA ERA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 146 D, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS0000031950.
 • Konkurs stanowi przedsięwzięcie mające na celu wyłonienie zwycięskich prac konkursowych na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.
 • Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
  • Uczestniku /Opiekunie grupy konkursowej – jest nim nauczyciel dowolnego przedmiotu uczący w klasach 4-7 szkoły podstawowej lub/i szkole ponadpodstawowej, który w regulaminowym terminie zgłosi pracę konkursową. Opiekun zgłasza projekt do konkursu i koordynuje pracę grupy konkursowej. Ten sam nauczyciel może być opiekunem tylko jednej grupy konkursowej i zgłosić tylko jedną pracę konkursową z danej kategorii wiekowej (tj. kl.4-7 szkoły podstawowej/szkoła ponadpodstawowa). Opiekun i grupa konkursowa muszą pochodzić z tej samej szkoły. Opiekun grupy konkursowej jest wyłącznym reprezentantem grupy konkursowej w kontaktach z Organizatorem.
  • pracy konkursowej - należy przez to rozumieć opis projektu edukacyjnego przygotowanego i realizowanego w rozumieniu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2015, Poz. 843 ze. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2017, Poz. 1534).
   Praca konkursowa musi zawierać następujące elementy: nazwa projektu, opis projektu, cele projektu, zastosowane metody pracy, korzyści dla ucznia, elementy unikatowe, miejsce i czas realizacji, sposób wykorzystania nagrody, zdjęcie grupy konkursowej lub inny symbol graficzny związany z grupą konkursową lub realizowanym projektem.
   Praca konkursowa może opisywać projekt edukacyjny, którego realizacja już się rozpoczęła lub taki, który jest dopiero planowany.
   Warunkiem zakwalifikowania projektu do konkursu jest deklaracja wykorzystania nagrody do 22 czerwca 2018r.
   Do konkursu nie można zgłosić projektu, który został już zrealizowany.
   Z tej samej szkoły można zgłosić więcej niż jedną pracę konkursową.
  • kategorii wiekowej – należy przez to rozumieć uczniów klas 4-7 szkół podstawowych stanowiących jedną kategorię wiekową, oraz uczniów szkół ponadpodstawowych (w tym gimnazja, licea, technika, szkoły branżowe i zawodowe) stanowiących drugą kategorię wiekową
  • grupie konkursowej – należy przez to rozumieć grupę składającą się z dowolnej liczby uczniów klas 4-7 szkoły podstawowej lub uczniów szkoły ponadpodstawowej oraz ich opiekuna przygotowujących pracę konkursową. Do grupy konkursowej może dołączyć drugi nauczyciel jako nauczyciel wspierający.
  • nauczycielu wspierającym - jest nim drugi nauczyciel uczący dowolnego przedmiotu w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej uczestniczący w realizacji konkursowego projektu
  • szkole – należy przez to rozumieć szkołę podstawową lub szkołę ponadpodstawową (w tym gimnazja, licea, technika, szkoły branżowe i zawodowe), z których została zgłoszona praca konkursowa.
  • stronie konkursu – należy przez to rozumieć stronę internetową www.projektzklasa.pl przeznaczoną do obsługi konkursu
  • kwestionariuszu rejestracyjnym – jest to obowiązkowy kwestionariusz, który należy wypełnić w celu rejestracji swojego udziału w konkursie
  • formularzu zgłoszeniowym – jest to obowiązkowy formularz przeznaczony do zamieszczenia pracy konkursowej na stronie www.projektzklasa.pl i zgłoszenia jej do konkursu
  • nagrodzie Kapituły Konkursu – należy przez to rozumieć 40 nagród pieniężnych (po 20 w każdej kategorii wiekowej) zwanych grantami w wysokości po 1.000,00 zł każda, z przeznaczeniem na realizację zwycięskiego projektu, przyznawanych przez Kapitułę Konkursu
  • nagrodzie internautów – należy przez to rozumieć 10 nagród pieniężnych (po 5 w każdej kategorii wiekowej) zwanych grantami internautów w wysokości 1.000,00 zł każda, z przeznaczeniem na realizację nagrodzonego projektu, przyznawanych w drodze głosowania on-line
  • Złotym Grancie – należy przez to rozumieć 5 nagród specjalnych w wysokości 2.000,00 zł każda, przyznawanych przez Kapitułę Konkursu w ustalonych przez Organizatora kategoriach specjalnych
  • kategorie specjalne – należy przez to rozumieć 5 ustalonych przez Organizatora kategorii: Budujemy relacje; Stosujemy nowe technologie; Myślimy nieszablonowo; Działamy z sercem; Prezentujemy projekt, w których projekty wybierane są według ściśle określonych w niniejszym regulaminie kryteriów
  • regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin konkursu organizowanego przez wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. z/s w Warszawie o nazwie „Projekt z klasą” wraz z późniejszymi zmianami.

§ 2
Zasięg terytorialny i czas trwania konkursu

 • Konkurs jest ogólnopolski i obejmuje swoim zasięgiem cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Konkurs rozpoczyna się w dniu 16 października 2017 roku, a kończy w dniu 16 stycznia 2018 roku – datą ogłoszenia oficjalnych wyników konkursu na stronie www.projektzklasa.pl.

§ 3
Zasady prowadzenia konkursu

 • Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa. Decyzje Komisji Konkursowej są podejmowane większością głosów.
 • Konkurs składa się z dwóch etapów.
  1. Etap pierwszy konkursu trwa od 16 października 2017 roku do 30 listopada 2017 roku.
   W pierwszym etapie Uczestnik konkursu zobowiązany jest zarejestrować się oraz zgłosić pracę konkursową na stronie konkursu.

   1. Rejestracja Uczestnika jest warunkiem obowiązkowym udziału w konkursie i musi poprzedzać zgłoszenie pracy konkursowej. Rejestracja polega na prawidłowym wypełnieniu wszystkich obowiązkowych pól w elektronicznym kwestionariuszu rejestracyjnym na stronie konkursu oraz zatwierdzeniu ich.
   2. Zgłoszenie pracy konkursowej polega na prawidłowym wypełnieniu przez Uczestnika obowiązkowych pól w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym przypisanym do odpowiedniej kategorii wiekowej na stronie konkursu. Formularz umożliwiający wpisanie pracy konkursowej będzie udostępniony na stronie konkursu od dnia jego rozpoczęcia. Uczestnik może dokonywać zmian i korekt w wypełnionym formularzu.
    Za ostateczne zgłoszenie pracy uznaje się zaakceptowanie jej poprzez przycisk „Zgłoś do konkursu” w terminie nie później niż do 30 listopada 2017 roku do godziny 23:59. Po takim zgłoszeniu pracy konkursowej nie będzie już możliwości edytowania formularza w celu wprowadzenia zmian w treści.
   3. Do konkursu nie można zgłosić projektu, który został już zakończony, ponieważ uniemożliwi to wykorzystanie nagrody zgodnie z jej przeznaczeniem. Grant pieniężny w każdym przypadku musi być wykorzystany na realizację zwycięskiego projektu.
   4. Praca konkursowa powinna zawierać wyłącznie oryginalne, niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach, samodzielnie wykonane przez grupę konkursową materiały takie jak: teksty, zdjęcia, ilustracje itp.
   5. Zgłoszenia pracy konkursowej oraz wprowadzenia wszelkich zmian w jej opisie może dokonać wyłącznie Opiekun grupy konkursowej.
   6. Komisja Konkursowa podczas trwania konkursu w drodze decyzji może postanowić, że w konkursie nie będą brały udziału i zostaną z niego wykluczone prace konkursowe:

    a) nie spełniające warunków regulaminu,

    b) zgłoszone w inny sposób, niż zamieszczenie pracy konkursowej na stronie konkursu,

    c) co do których wystąpią roszczenia osób trzecich,

    d) zawierające treści reklamowe, obraźliwe lub w inny sposób niezwiązane z zakresem konkursu,

    e) co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że oddano na nie głosy w sposób niezgodny z regulaminem głosowania.

    Uczestnik, którego praca konkursowa została wykluczona z konkursu zostanie o tym powiadomiony przez Organizatora w wiadomości e-mail.
   7. Uczestnik poprzez zgłoszenie pracy konkursowej oświadcza, że:

    a) nadesłana praca konkursowa stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631 ze zm.)

    b) przysługują mu autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej, oraz, że prawa te nie są ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich oraz nie naruszają żadnych praw takich osób

    c) wyraża zgodę na przetwarzanie i upublicznienie informacji stanowiących dane osobowe na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, Nr 133, poz. 883 ze zm.)

    Zgoda dotyczy wszystkich osób uczestniczących w projekcie i jest udzielana wydawnictwu „Nowa Era” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 146 D, w celach marketingowych. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udostępnione dane osobowe są chronione zgodnie z w/w i ma prawo do wglądu, poprawiania i usuwania danych. Nowa Era Sp. z o.o. ma prawo powierzyć ww. dane osobowe przedsiębiorcom współpracującym na podstawie umów cywilnoprawnych, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania. Zgoda na publikację wizerunku i danych osobowych oznacza podanie do publicznej wiadomości (na stronie internetowej lub w innej formie) danych o zwycięzcach i uczestnikach konkursu.

    d) osoby uwidocznione na zdjęciach, ilustracjach lub innych materiałach pracy konkursowej, wyrażają zgodę na nieodpłatne publikacje swojego wizerunku w zakresie określonym w pkt 1.7.c.

    e) oświadcza, że uzyskał zgodę Dyrektora swojej szkoły na udział w konkursie jako reprezentant szkoły.

  2. Etap drugi konkursu trwa od dnia 4 grudnia 2017 roku do dnia 15 stycznia 2018 roku i polega na wyłonieniu zwycięskich prac konkursowych.
   1. Kapituła Konkursu spośród wszystkich nadesłanych prac wyłoni 40 (po 20 w każdej kategorii wiekowej), które w najwyższym stopniu, łącznie, będą spełniały następujące kryteria:

    - kreatywne i ambitne założenia projektu,
    - interesująca i oryginalna tematyka pracy konkursowej,
    - wpływ projektu na otoczenie (szkoła, lokalna społeczność)
    - zastosowanie różnorodnych metod pracy,
    - korzyści dla ucznia
    - elementy stanowiące o unikatowości pracy konkursowej
    - precyzyjny opis projektu

    Dodatkowym czynnikiem, który może zaważyć na decyzji Kapituły Konkursu o przyznaniu grantu może być materiał (plik graficzny, foto-relacja, prezentacja, filmik), w którym grupa konkursowa w ciekawy sposób prezentuje swój pomysł na projekt.

    Za każdy z czterdziestu wybranych projektów konkursowych zostanie wydana nagroda Kapituły Konkursu – grant pieniężny w wysokości po 1.000,00 zł.
   2. Internauci spośród zgłoszonych do głosowania prac konkursowych wyłonią w głosowaniu internetowym trwającym od dnia 4 grudnia 2017 roku do 14 grudnia 2017 roku, 10 zwycięskich (po 5 w każdej kategorii wiekowej). Za każdy z dziesięciu wybranych przez internautów projektów konkursowych (o największej liczbie prawidłowo zebranych głosów) zostanie wydana nagroda internautów – grant pieniężny w wysokości po 1.000,00 zł.
    1. W dniu rozpoczęcia głosowania Organizator uruchomi na stronie konkursu aplikację, która umożliwi oddawanie głosów na zgłoszone do głosowania prace konkursowe. Głosowanie jest możliwe tylko i wyłącznie poprzez tę aplikację. Prace konkursowe, które nie zostały zgłoszone do głosowania przez Opiekunów grupy projektowej, nie biorą udziału w głosowaniu on-line.
    2. Głosowanie internetowe odbywać się będzie na zasadach wskazanych w odrębnym regulaminie, który zostanie zamieszczony na stronie konkursu www.projektzklasa.pl.
   3. Kapituła Konkursu wyłoni dodatkowo 5 prac konkursowych (po 1 w każdej kategorii specjalnej) które najpełniej spełniają kryteria określone dla każdej kategorii specjalnej i przyzna im tzw. „Złote Granty”. Za każdy Złoty Grant zostanie wydany grant pieniężny w wysokości po 2.000,00 zł.
    1. Kategoria „Budujemy relacje” - w tej kategorii Kapituła Konkursu nagrodzi projekt wychodzący poza mury szkoły, angażujący lub aktywizujący osoby lub środowiska zewnętrzne, w szczególności społeczności lokalne.
    2. Kategoria „Stosujemy nowe technologie” - w tej kategorii Kapituła Konkursu nagrodzi projekt realizowany z wykorzystaniem nowych technologii komunikacyjno-informacyjnych, inżynieryjnych lub informatycznych.
    3. Kategoria „Myślimy nieszablonowo” - w tej kategorii Kapituła Konkursu nagrodzi projekt cechujący się pomysłowością i oryginalnością przyjętych założeń i rozwiązań, oparty na nieszablonowym podejściu do opracowywanego zagadnienia.
    4. Kategoria „Działamy z sercem” - w tej kategorii Kapituła Konkursu nagrodzi projekt promujący empatię, uczący bezinteresowności, zakładający pomoc i działania na rzecz potrzebujących (osób, stworzeń, środowisk); działania te mogą mieć różnorodny charakter, np. profilaktyka, edukacja, integracja, socjalizacja itp.
    5. Kategoria „Prezentujemy projekt” - w tej kategorii Kapituła Konkursu nagrodzi najlepszy, najciekawszy, najbardziej wciągający film (prezentację/ fotografie/ dokumentację multimedialną) dotyczącą zgłoszonego projektu.
   4. Nagroda Kapituły Konkursu, nagroda Internautów oraz Złoty Grant mogą się łączyć.
   5. Każda szkoła, z której zostanie zgłoszona przynajmniej jedna praca konkursowa, otrzyma tytuł: „Dobrze zaPROJEKTowana szkoła 2018” wraz z certyfikatem.
   6. Każdy Opiekun grupy konkursowej otrzyma tytuł : „Dobry PROJEKTant edukacji”.

§ 4
Ogłaszanie wyników

 • Podczas posiedzenia Kapituła Konkursu wyłoni 40 zwycięskich prac konkursowych za które Organizator wyda nagrody Kapituły Konkursu oraz ostatecznie zatwierdzi listę 10 zwycięskich prac konkursowych, które zdobyły nagrodę Internautów, a także wskaże prace konkursowe, które otrzymają Złoty Grant w pięciu kategoriach specjalnych określonych przez Organizatora.
 • Laureaci konkursu, zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie oraz pocztą e-mail. Dodatkowo Kapituła Konkursu ogłosi oficjalne wyniki konkursu poprzez ich opublikowanie na stronie konkursu w dniu 16 stycznia 2018 roku.

§ 5
Wydawanie wygranych nagród

 1. Wszystkie nagrody w konkursie zostaną wydane przez Organizatora na rzecz szkół, z których zostały zgłoszone zwycięskie prace konkursowe.
  1. Przekazanie nagród w postaci grantów odbędzie się w formie przelewu na numer rachunku bankowego szkoły, z której został zgłoszony zwycięski projekt, Rady Rodziców tej szkoły lub inny rachunek wskazany przez Dyrektora tej szkoły po wcześniejszym przyjęciu nagrody w postaci grantu przez szkołę. W każdym przypadku tytuł przelewu będzie wskazywał, iż jest to nagroda za konkurs „Projekt z klasą” z przeznaczeniem na realizację zwycięskiego projektu.
  2. Dyplomy uczestnictwa w konkursie dla wszystkich członków zwycięskich grup konkursowych zostaną wręczone osobiście Opiekunowi grupy konkursowej lub wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres pocztowy wskazany przez Uczestnika w formularzu.
 2. Wydanie oraz wysłanie nagród i dyplomów uczestnictwa w konkursie nastąpi po przekazaniu uprawnionemu pracownikowi Organizatora lub przesłaniu na adres Organizatora konkursu pisemnego oświadczenia o przyjęciu nagrody oraz oświadczenia, że nagroda zostanie przeznaczona na cele wskazane w projekcie pracy konkursowej.
 3. Przyznane nagrody oraz dyplomy uczestnictwa w konkursie zostaną wydane przez Organizatora w terminie 30 dni roboczych od dnia spełnienia przez Uczestnika wszystkich warunków wskazanych w regulaminie.
 4. Jeżeli Uczestnik nie wyda lub nie wyśle w wyznaczonych terminach oświadczeń wskazanych w regulaminie to nagroda wedle uznania Organizatora nie zostanie przyznana w ogóle i przepadnie lub Kapituła Konkursu przyzna nagrodę innemu uczestnikowi.
 5. Uprawnienie do nagrody Kapituły Konkursu, nagrody Internautów i Złotego Grantu nie może zostać przeniesione na podmiot trzeci.
 6. Każdy Laureat konkursu zobowiązany jest do przesłania na adres e-mail Organizatora konkursu informacji o wykorzystaniu grantu pieniężnego w realizacji projektu konkursowego (np. sprawozdanie, reportaż, fotorelację itp.) do dnia 22 czerwca 2018r.

§ 6
Reklamacje

 • Reklamacje w zakresie prawidłowości przeprowadzenia konkursu i wydawania nagród mogą być zgłaszane wyłącznie przez Uczestników konkursu w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
 • Reklamacje należy kierować wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora konkursu.
 • Reklamacje złożone przez inną osobę niż Uczestnik, w formie innej niż pisemna lub po upływie terminu wskazanego w pkt 1, nie będą rozpatrywane.
 • Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni roboczych od daty ich doręczenia. O decyzji Komisji Konkursowej po rozpoznaniu reklamacji, Uczestnik zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
 • Decyzje Komisji konkursowej po rozpoznaniu reklamacji mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.

§ 7
Postanowienia końcowe

 • Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na udział w konkursie na warunkach zawartych w niniejszym regulaminie.
 • Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia prac konkursowych w trakcie zamieszczania ich na stronie konkursu, a także nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wady prawne prac konkursowych.
 • Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za treść prac konkursowych, nie jest też stroną w przypadku zgłoszenia do nich roszczeń przez osoby trzecie.
 • Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nieuczciwe działania osób trzecich, zmierzające do pozyskania większej ilości głosów.
 • Organizator konkursu zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych w celach promocyjnych konkursu, a także do prezentowania ich w prasie, radiu, telewizji, na stronie internetowej Organizatora oraz w wydawnictwach informacyjno-promocyjnych. Wszelkie publikacje tych prac nie będą prowadziły do osiągania zysku przez Organizatora.
 • Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z konkursem jest Organizator konkursu, który zapewnia, że dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883ze zm.) na cele realizacji konkursu.
 • Organizator nie zwraca zgłoszonych prac konkursowych.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu jak również do przerwania lub przedłużenia konkursu w każdym czasie. Organizatorowi przysługuje również prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz do nie wyłaniania zwycięskich prac konkursowych.
 • Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych.
 • W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora konkursu.
 • Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego regulaminu rozpatrywać będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora konkursu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 16 października 2017 roku i będzie dostępny na stronie konkursu www.projektzklasa.pl
 
Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone